BASES DE LA 2a edició CONCURS ESCOLAR "Tú Puedes Ser Lo Que Quieras"

La companyia MATTEL ESPAÑA, SA (a partir d'ara “MATTEL”), amb domicili social a c/ Aribau, número 200, Barcelona, amb CIF A-08842809 i titular de la marca BARBIE, convoca la segona edició del Concurs Escolar “Tú Puedes Ser Lo Que Quieras” (el “Concurs”), el qual es regeix segons aquestes bases legals (les “Bases”).

Les bases es complementen amb l'avís legal, la política de privacitat i la política de cookies. Aquests textos s'han d'acceptar íntegrament amb caràcter previ a la participació en el Concurs i, un cop acceptats, s'entendran com a inclosos a les bases als efectes legals oportuns.

 1. OBJECTE I ÀMBIT DEL CONCURS ESCOLAR “Tú Puedes Ser Lo Que Quieras”.

  El Concurs té com a objecte acabar amb els estereotips de gènere i fomentar la igualtat a l'escola.

  Tindrà com a objectius:

  • Empoderar nens i nenes perquè s'atreveixin a somiar a ser allò que vulguin ser, dotant-los de les eines i el coneixement per elevar la seva confiança i potencial i assolir les seves metes.
  • Lluitar contra els estereotips de gènere posant un èmfasi especial en el paper de la dona durant la història.

  El Concurs està dirigit a l'alumnat d'Educació Primària (cursos 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) del conjunt de tots els centres educatius de l'Estat.

  La inscripció al Concurs la gestiona el/la docent de cada aula que vulgui participar d'acord amb el que es recull a la clàusula 4.

 2. ÀMBIT TEMPORAL:

  El Concurs s'iniciarà el 16 de setembre de 2019, data en la qual s'obre el període d'inscripció.

  El període d'inscripció i recepció de treballs serà del 16 de setembre de 2019 fins al 30 de abril de 2020, ambdós inclosos.

  El Concurs finalitzarà el maig del 2020, quan els guanyadors seran anunciats al lloc web del Concurs: www.programaescolartupuedesser.es.

  MATTEL es reserva el dret d'ampliar el termini d'inscripció i recepció de treballs si ho considera necessari o convenient, d'acord amb el que es descriu a la clàusula 10.

 3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

  La participació en el Concurs requereix l'acceptació expressa de les bases publicades al lloc web del Concurs (www.programaescolartupuedesser.es).

  MATTEL es reserva el dret a desqualificar els/les participants que les incompleixin i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d'aquestes bases.

  Amb l'acceptació d'aquestes bases els/les participants comprenen els termes i les condicions i es comprometen a complir la normativa vigent que pugui resultar d'aplicació a aquest respecte, de manera que, pel simple fet de participar en el Concurs, està prestant el seu consentiment a sotmetre's a les bases i a la legalitat de forma total i irrevocable.

  La manifestació en contra per part del/de la participant, independentment del moment en el qual es dugui a terme, implica la seva exclusió de la participació en el Concurs i l'alliberació de MATTEL de qualsevol compromís adquirit amb el/la participant.

 4. REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

  La participació en el Concurs és totalment gratuïta. El/la docent participant ha de complir els requisits següents:

  • Accedir a la web del Concurs (www.programaescolartupuedesser.es) i completar el formulari de registre.

  • Acceptar, tot marcant les caselles habilitades a aquest efecte, els textos legals del Concurs: l'avís legal, la política de privacitat, la política de cookies i les bases.

  • Confirmar el registre.

   També és possible registrar-se via telefònica a través del número gratuït 900 670 201, si bé segueix sent preceptiva l'acceptació expressa dels textos legals esmentats a través de la web.

  En acabar el procés d'inscripció, cada docent participant obtindrà un usuari i contrasenya per poder accedir a la seva zona privada (“Zona privada”).

  Cada docent participant pot inscriure una o diverses aules, cadascuna de les quals presentarà el seu treball, tenint en compte que la participació en el Concurs està limitada a un treball per aula.

  • Enviar en línia, a través de la zona privada del docent, un treball per aula (un treball, una aula) de conformitat amb els requisits que es descriuen a la clàusula 5, en la categoria A o B corresponent segons el curs al qual pertanyi l'aula participant i dins del període d'inscripció i recepció indicat en la clàusula 2. Com a excepció, s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes d'ambdues categories tant en els centres escolars rurals agrupats (CRA), com en les aules de circ itinerants, i també qualsevol altra modalitat que reuneixi característiques similars.

 5. PROPOSTA DE TREBALL PER PRESENTAR AL CONCURS. REQUISITS

  Cada aula inscrita pot participar, independentment de la categoria de participació, amb els dos (2) formats de treball següents:

  1.Opció 1: l'aula pot participar fent un cartell dels seus quatre (4) referents femenins actuals, les seves DONES PER A LA HISTÒRIA, que visquin o hagin viscut en el segle XXI (almenys una d'elles espanyola), i en cadascun dels àmbits següents:

  • POLÍTICA (presidentes, ministres, reines, polítiques, filòsofes…).
  • CULTURA (actrius, cantants, pintores, escriptores, periodistes, compositores, ballarines…).
  • ESPORT (nadadores, atletes, aixecadores de peses, futbolistes, jugadores de bàsquet, entrenadores…).
  • CIÈNCIA (astrònomes, inventores, matemàtiques, físiques, astronautes…).

  2.Opció 2: l'aula pot participar fent un vídeo que presenti els seus quatre (4) referents femenins actuals, les seves DONES PER A LA HISTÒRIA, que visquin o hagin viscut en el segle XXI (com a mínim una d'elles espanyola), i en cadascun d'aquests àmbits:

  • POLÍTICA (presidentes, ministres, reines, polítiques, filòsofes…).
  • CULTURA (actrius, cantants, pintores, escriptores, periodistes, compositores, ballarines…).
  • ESPORT (nadadores, atletes, aixecadores de peses, futbolistes, jugadores de bàsquet, entrenadores…).
  • CIÈNCIA (astrònomes, inventores, matemàtiques, físiques, astronautes…).

  Independentment del format escollit, el/la docent participant ha de pujar el treball des de la zona privada i, juntament amb el cartell o vídeo, un document d'arxiu PDF de dues pàgines de màxim i on es descriguin les raons per les quals s'han proposat aquestes quatre dones, la seva importància i contribució a la societat, ja que no n'hi ha prou que siguin famoses; també poden el treball realitzat per l'aula participant.

  A més, els i les alumnes podran comptar amb totes les tècniques a les quals puguin accedir, des de les més tradicionals, com el collage (fent servir cola i tisores) fins a les més innovadores utilitzant, per exemple, qualsevol programa d'ordinador que els permeti tractar imatges i vídeos (Photoshop, editors en línia, etc.).

  En el cas que el grup aula faci un cartell, una il·lustració o un collage tradicional, el/la docent ha d'escanejar o fotografiar el treball per poder-lo enviar en línia a través de la zona privada del/la docent en format JPG amb un pes màxim de 2 MB. El cartell anirà acompanyat d'un títol que no pot superar els 140 caràcters, habilitat a la zona de pujada de treballs de la zona privada del/la docent.

  En el cas que el grup aula faci un vídeo, el/la docent s'ha d'assegurar que estigui en format MP4 i que no superi el minut de durada, i també poden explicar el treball dut a terme per l'aula participant. El vídeo no pot contenir imatges en les quals es pugui reconèixer els menors d'edat. Aquest vídeo ha d'anar acompanyat d'un títol, que no pot superar els 140 caràcters, habilitat a la zona de pujada de treballs de la zona privada del/la docent.

  En cap cas, i sota cap supòsit, MATTEL no és responsable del contingut dels treballs que es presentin a Concurs, responsabilitat que incumbeix únicament i directament els/les participants amb tota indemnitat per a MATTEL.

  Els directors, directores i docents del conjunt dels centres educatius de l'Estat tindran a la seva disposició a la pàgina web del Concurs un material didàctic (relatiu a cadascun dels àmbits: política, cultura, esport i ciència) que es pot fer servir a classe com a suport per a la realització del cartell o el vídeo.

 6. JURAT, PROCEDIMENTS I DATES:

  El jurat estarà format per almenys sis (6) membres: tres (3) representants de MATTEL i tres (3) persones especialitzades en els àmbits de la comunicació, igualtat de gènere i educatiu, respectivament (a partir d'ara, el “jurat”).

  El jurat farà una preselecció dels millors treballs i després una selecció dels dos (2) treballs guanyadors, un de categoria A (1r, 2n, 3r d'Educació Primària) i un altre de categoria B (4t, 5è i 6è d'Educació Primària).

  El jurat valorarà en tots els treballs presentats els aspectes següents:

  • Repercussió, notorietat i contribució a la societat actual de les dones escollides dins de cada àrea.
  • Argumentació per què els/les alumnes proposen aquestes quatre (4) dones.
  • Originalitat, creativitat i qualitat de les tècniques artístiques emprades en la realització del vídeo o cartell (en atenció a l'edat dels nens i nenes).

  Es declararan nuls i, per tant, fora de Concurs, tots els treballs que no es presentin en els formats apropiats recollits en aquestes bases per qüestions d'incompatibilitat de suport.

  Un cop seleccionat el treball guanyador, es publicarà a la web del Concurs (www.programaescolartupuedesser.es) el juny del 2020.

 7. CATEGORIA DE PARTICIPACIÓ:

  Es podrà participar en una d'aquestes dues categories:

  • Categoria A (1r, 2n i 3r d'Ed. Primària)
  • Categoria B (4t, 5è i 6è d'Ed. Primària)
 8. PREMIS

  Se seleccionaran dues (2) aules guanyadores, una per categoria. Cada una rebrà una experiència consistent en una activitat de grup, valorada en CINC-CENTS EUROS (500 €) (IVA inclòs). El premi no es pot bescanviar en metàl·lic.

 9. LEGISLACIÓ

  Els suports físics i els drets corresponents dels treballs passaran a ser propietat de MATTEL, que pot sol·licitar l'enviament del material original de qualsevol treball presentat i no té l'obligació de tornar-lo.

  Pel que fa als drets de la propietat intel·lectual, els participants cedeixen a MATTEL durant un termini de 50 anys, sense límit territorial ni material, i amb possibilitat de cessió a tercers, la totalitat o una part dels drets patrimonials objecte de la cessió, els drets de reproducció, d'edició en suport paper i internet, de compilació, de comunicació pública i d'explotació sobre els treballs elaborats.

  MATTEL es reserva el dret a processar, adaptar, modificar i corregir amb total llibertat el treball guanyador amb la finalitat d'adaptar-lo a les necessitats de promoció i difusió del Concurs i els seus resultats.

 10. DADES PERSONALS

  D'acord amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa els/les docents participants que les seves dades seran tractades per MATTEL ESPAÑA, SA (domiciliada al c/ Aribau, 200, 9a planta, 08036 Barcelona) per a l'única finalitat de gestionar la participació de les aules a les quals representi en aquest Concurs.

  El receptor de la informació proporcionada pels/les participants d'aquest Concurs és MATTEL, de manera que les dades personals no se cediran a tercers, excepte a agents col·laboradors que actuïn en nom seu per a la correcta celebració del Concurs i la remissió dels premis.

  La informació personal del participant que serà tractada per MATTEL seran el nom i els cognoms, el centre educatiu i l'aula o les aules a les quals representa, l'adreça de correu electrònic i tota la informació que, d'acord amb els ajustos de privacitat de l'usuari, siguin facilitats pels participants en el Concurs. De la mateixa manera, MATTEL pot sol·licitar als participants més informació, com l'adreça completa, el número de telèfon, el número d'identificació personal i qualsevol altra informació que es necessiti per assegurar la correcta participació en el Concurs, incloent-hi el lliurament i l'acceptació del premi en representació de l'aula guanyadora. Els/les participants en el Concurs garanteixen a MATTEL que tota la informació personal sol·licitada i facilitada a posteriori és veraç i precisa.

  MATTEL conservarà les dades personals dels/les docents participants durant el temps necessari per a la correcta gestió de la seva participació en el Concurs i per contactar-los en cas que les aules a les quals representi surtin guanyadores.

  Les persones que donen les seves dades, que garanteixen ser majors d'edat, poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació escrita a MATTEL ESPAÑA, SA, c/ Aribau, 200, 10a planta, 08036 Barcelona.

  MATTEL garanteix que té implementades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per controlar i mantenir la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat de la informació personal facilitada pels/les participants.

 11. MODIFICACIONS I/O ANNEXOS

  MATTEL es reserva el dret a fer modificacions o afegir annexos sobre aquestes bases en relació amb la mecànica i el premi, sempre que aquests estiguin justificats o no perjudiquin els/les participants, es duguin a terme dins del període de vigència del Concurs i ho comuniqui degudament.

  MATTEL no és responsable si, per cas fortuït o per força major, el Concurs no es pot dur a terme en algun dels teus termes especificats en aquestes bases, sense obligació per a MATTEL. En aquest cas, MATTEL pot optar per la publicació d'una nova mecànica pel mateix mitjà de difusió inicial del Concurs o anul·lar-lo, sense que això generi cap mena de responsabilitat per a MATTEL. Igualment, MATTEL no serà responsable pel mal funcionament de la web.

 12. NUL·LITAT

  Si qualsevol previsió d'aquestes bases fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta només l'esmentada disposició o la part que en resulti nul·la o ineficaç, de manera que per a tota la resta subsisteixen la resta de bases i aquesta disposició o la part que en resulti afectada es considera com a no inclosa, llevat del cas que, pel caràcter essencial per a aquestes Bases, hagués d'afectar-les de manera integral.

 13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Aquestes bases s'interpreten i es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, l'accés, la utilització o el contingut de les Bases, el/la docent participant i MATTEL renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, de manera que se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.