De entre todos os temas posibles para un programa escolar, por que este?

Este programa de sensibilización nace co obxecto de axudar á transmisión de valores de respecto, contribuíndo a favorecer a igualdade real e efectiva entre nenos e nenas, para axudarlles a reflexionar sobre a súa propio potencial, crer nas súas posibilidades, de forma que poidan alcanzar as súas metas e lograr ser o que queiran ser.

Cremos firmemente no poder dos nenos e as nenas como axentes de cambio da nosa sociedade, e que tal cambio se consegue adquirindo a Competencia social e cidadá para relacionarse e interactuar, interpretar de forma crítica os medios sociais e culturais desde o principio de igualdade, e permitindo que cada neno e nena desenvolva un bo autoconcepto e adquira confianza sobre o seu potencial por medio da Competencia en autonomía e iniciativa persoal.

No programa "Tú Puedes Ser Lo Que Quieras" ofrecémosche novos materiais didácticos actualizados e agora tamén vídeos, cos que poderás traballar cos teus alumnos e alumnas

O descubrimento e valor do papel da muller, tanto ao longo da historia como na actualidade.
O empoderamento infantil, dotándolles das ferramentas e o coñecemento para elevar a súa confianza e potencial ata lograr as súas metas e ilusións.
A loita contra os estereotipos de xénero no ámbito laboral.
A educación en igualdade e valores, mostrando modelos de profesións non estereotipadas.

Só un 7,5% dos referentes que aparecen nos libros de texto son mulleres

Se non se estudan é coma se non existisen, de aí a necesidade de visibilizar as enormes contribucións que realizaron as mulleres ao longo da historia e de recuperar estes referentes esenciais da civilización.

Que di a lei?

Pola súa parte, a LOMCE, continúa con este compromiso nos seus obxectivos e por medio das Competencias chave e está incluído no currículo en varias áreas curriculares.

Ciencias da Natureza
Bloque 2.

O SER HUMANO E A SAÚDE. Contido: A igualdade entre homes e mulleres.

Ciencias Sociais
Bloque 3.

VIVIR EN SOCIEDADE. Contido: Empregabilidade e espírito emprendedor.

Bloque 4.

AS PEGADAS DO TEMPO. Contido: O tempo histórico e a súa medida.

Valores Sociais e Cívicos
Bloque 1.

A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA. Contido: Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. Crear unha imaxe positiva de si mesmo/a tomando decisións meditadas e responsables, baseadas nunha autoconcepción posiitiva.

Bloque 3.

A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS. Contidos: Comprender a declaración de igualdade de dereitos e a non discriminación por razón de sexo (...), analizándoa na contorna social. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e mulleres.

Por outra banda, a Comisión de Igualdade do Congreso aprobou recentemente unha iniciativa para aumentar a presenza de mulleres nos libros de texto e recoñecer así o seu necesario papel na historia, e fálase xa dunha futura materia obrigatoria sobre igualdade.